Algemenevoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

CPRS:

CPRS (eenmanszaak) gevestigd aan de Spinozastraat 37H te Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55039499.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die CPRS verzoekt een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met CPRS heeft gesloten.

 

Product/dienst:

Alle door CPRS voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties, logo’s, huisstijlen, flyers, brochures, (ontwerp)schetsen, internetsites, banners, films, campagnevoorstellen, wervingsadvies en andere materialen of (elektronische) bestanden.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere mondelinge of schriftelijke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CPRS en Opdrachtgever waarop CPRS deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2. De toepasselijkheid van eventuele algemene inkoop- ­of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten met CPRS, voor de uitvoering waarvan door CPRS derden dienen te worden betrokken.
  4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CPRS en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes en prijzen

  1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes door of vanwege CPRS gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding, prijsopgave of offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product c.q. de dienst waarop de aanbieding, prijsopgave of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. De door CPRS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. CPRS is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
  3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen namens de overheid.
  4. CPRS heeft het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging.
  5. Indien een overeenkomst tussen CPRS en een Opdrachtgever wordt geoffreerd op basis van nacalculatie, geldt te allen tijde dat de geoffreerde aanbieding slechts als richtprijs dient en zullen de daadwerkelijk door CPRS gemaakte kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.
  6. CPRS kan niet aan een aanbieding, prijsopgave of offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan c.q. behoort te begrijpen dat de aanbieding, prijsopgave of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  7. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CPRS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door CPRS.
  8. Een samengestelde prijsopgave verplicht CPRS niet tot het verrichten van een gedeelte van het product c.q. de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

  1. CPRS zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  2. CPRS behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CPRS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CPRS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CPRS zijn verstrekt, heeft CPRS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. CPRS zal zich inspannen te voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Wbp, Algemene verordening gegevensbescherming en/of andere (nationale of internationale) regelgeving).
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CPRS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Indien door CPRS of door CPRS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Duur en opzegging

  1. De overeenkomst tussen CPRS en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project (d.w.z. het product c.q. de dienst), tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Indien de overeenkomst (web)hosting en/of domeinregistratie betreft, bedraagt de minimale duur twaalf maanden en zal per jaar worden gefactureerd. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt na het verstrijken van deze periode de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.
  3. Overeenkomsten gesloten voor webhosting kunnen enkel schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kwartaal. Er kan pas recht aan een opzegging worden ontleend indien CPRS, Opdrachtgever ervan heeft bericht dat deze succesvol is aangekomen.
  4. CPRS heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen richting CPRS niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. CPRS zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van CPRS kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  5. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, is hij gehouden aan CPRS alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan CPRS te vergoeden. Voorts is Opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door CPRS voor de vervulling van de opdracht reeds aangegane verbintenissen met derden te vergoeden, e.e.a. onverminderd de mogelijkheid voor CPRS om de schade voortvloeiend uit de opzegging op Opdrachtgever te verhalen.
  6. Onverminderd het bepaalde in overige bepalingen en onverminderd de rechten van CPRS op aanvullende schadevergoeding, heeft CPRS het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden in de volgende (niet limitatief opgesomde) gevallen, indien:
  7. Opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen;
  8. Opdrachtgever verzoekt tot het verlenen van surseance van betaling of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangegeven door Opdrachtgever of aangevraagd door één van de schuldeisers van Opdrachtgever;
  9. Aan Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend of ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  10. Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest (c.q. onder curatele of bewind wordt geplaatst dan wel de schuldsanering van toepassing wordt);
  11. Op (een deel van) de bezittingen of andere vermogensbestanddelen van Opdrachtgever (executoriaal) beslag wordt gelegd; en
  12. Opdrachtgever zijn onderneming verkoopt of liquideert.

Artikel 6: Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst

  1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  3. Indien CPRS op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan CPRS worden vergoed volgens gebruikelijke tarieven van CPRS. CPRS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  4. Door een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering worden gewijzigd. CPRS zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  5. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van CPRS op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 7: Levering en levertijd

  1. Alle door CPRS genoemde termijnen zijn indicatief. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal CPRS Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  2. Overschrijding van overeengekomen levertijden leidt in geen geval tot verzuim, nu een opleverdatum nooit als een fatale termijn te beschouwen is. Opdrachtgever zal CPRS bij overschrijding van de uitvoeringstermijn schriftelijk in gebreke moeten stellen.
  3. Opdrachtgever is verplicht de producten c.q. diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8: Overmacht

  1. CPRS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop CPRS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CPRS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden begrepen tekortschietende inzetbaarheid van betrokkenen van CPRS, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstaking of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelance contract. Tevens wordt daaronder verstaan de vertragingen bij of tekortkomingen van toeleveranciers van CPRS en overmacht door computer-, communicatie-­ of andere storingen, hacks, DDoS aanvallen of door tekortkomingen in de software programmatuur van CPRS, van derden of van door derden ingeschakelde partijen.
  3. CPRS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CPRS haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. CPRS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zover CPRS tijdens het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CPRS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 9: Betalingen en incassokosten

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door CPRS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever heeft geen recht op aftrek, opschorting en/of verrekening.
  2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  3. De vorderingen van CPRS op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar indien:
  4. a) Opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen;
  5. b) Opdrachtgever verzoekt tot het verlenen van surseance van betaling of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd door Opdrachtgever of één van de schuldeisers van Opdrachtgever;
  6. c) Aan Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend of ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  7. d) Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest (c.q. onder curatele of bewind wordt geplaatst);
  8. e) Op (een deel van) de bezittingen of andere vermogensbestanddelen van Opdrachtgever (executoriaal) beslag wordt gelegd; en
  9. f) Opdrachtgever zijn onderneming verkoopt, ontbindt of liquideert.
  10. Betalingen strekken ex art. 6:44 BW in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
  11. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het totaal verschuldigde (met een minimum van € 300,-). Indien CPRS hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Gemaakte gerechtelijke-­en executiekosten worden eveneens op Opdrachtgever verhaald. Over de verschuldigde incassokosten is wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het modellenrecht, octrooirecht en het auteursrecht, uitsluitend toe aan CPRS. Voor zover een intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend CPRS daartoe bevoegd. Er mogen geen ontwerpen, video’s of websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CPRS worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast.
  2. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich onverkort en onvoorwaardelijk om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.
  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-­ of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
  4. Alle door CPRS verstrekte documenten en producten, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, video’s, grafische voorstellingen, mobiele applicaties, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPRS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  5. CPRS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  6. CPRS is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het product c.q. de dienst te (laten) vermelden of verwijderen, mits dit producten c.q. diensten betreft in de categorieën drukwerk, video’s, periodieke uitgaven of internetsites.
  7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door CPRS tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, video’s, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van CPRS, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
  8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch CPRS jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
  9. Het staat CPRS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrij om hetgeen zij in het kader van de opdracht voor Opdrachtgever vervaardigde, te gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit of marketingdoeleinden.

Artikel 11: Klachten

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan CPRS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CPRS in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien Opdrachtgever tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehouden tot afname van de producten c.q. diensten en betaling.
  3. Indien Opdrachtgever niet tijdig klaagt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Indien een klacht gegrond is, zal CPRS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In dat geval is CPRS slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12: Verplichtingen Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt CPRS steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank-­ of gironummer.
  2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers van CPRS of internetgebruikers te hinderen, of schade toe te brengen aan de servers van CPRS. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CPRS, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. CPRS zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
  3. Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van (reclame)campagnes bij de Reclame Code Commissie (RCC) voor de beoordeling of deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

  1. Indien CPRS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is opgenomen.
  2. De aansprakelijkheid van CPRS is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan CPRS op grond van haar beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, en voorts beperkt tot herleveren van het betreffende product c.q. de dienst, dan wel restitutie van het factuurbedrag (althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft).
  3. CPRS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CPRS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CPRS kenbaar behoorde te zijn.
  4. CPRS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat de door haar geleverde producten c.q. diensten niet (volledig) werken vanwege de door Opdrachtgever toegepaste oude browserversies. CPRS is niet aansprakelijk voor de inhoud van aangeleverde teksten (spel-­ en grammaticafouten) en kan niet garanderen dat het door haar aan Opdrachtgever geleverde product c.q. dienst zonder onderbrekingen of foutloos werkt.
  5. CPRS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat geleverde producten en/of software tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van een hack, een DDoS aanval, een storing, een update of een fout.
  6. CPRS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, en dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. CPRS aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door gebruik van scripts, programma’s of andere inhoud of opmaakmethodes welke niet door CPRS geleverd zijn.
  8. CPRS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist gebruik of onjuiste toepassing van hetgeen door CPRS aan Opdrachtgever werd geleverd.
  9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van CPRS of haar ondergeschikten.
  10. Opdrachtgever vrijwaart CPRS voor alle schade die CPRS mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten c.q. diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
    1. aanspraken van derden die schade leiden door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten c.q. diensten;
    2. aanspraken van derden op grond van een gebrek in de door CPRS geleverde producten c.q. diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, verwerkt, bewerkt, vermengd, behandeld, opgeslagen, gewijzigd of (door)geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten van Opdrachtgever;
    3. aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
    4. aanspraken met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 14: Geheimhouding

  1. CPRS en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CPRS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken en CPRS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CPRS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

  1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPRS.

Artikel 16: Wijziging Algemene Voorwaarden

  1. CPRS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met wijzigingen en/of aanvullingen.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met CPRS.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CPRS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
  2. De rechtbank van de vestigingsplaats van CPRS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  3. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.